Regeringskansliets rättsdatabaser

712

Nummer 2018 3 - Förvaltningsrättslig tidskrift

I den nya förvaltningslagen, som trädde i kraft 2018, har vissa bestämmelser moderniserats och vissa grundläggande principer, såsom legalitet och objektivitet, slås nu uttryckligen fast. Den nya förvaltningslagen träder i kraft den 1 juli 2018 helt korrekt. I lagens 12§ stadgas en möjlighet för den enskilde att väcka dröjsmålstalan. Den enskilde ska skriftligen efter sex månader begära att ärendet avgörs. Myndigheten har 4 veckor på sig att avgöra ärendet eller avslå den enskildes begäran.

Nya forvaltningslagen

  1. Wagner flexio 3000
  2. Taxibolag i falun
  3. Omgående till engelska
  4. Englesson stockholm
  5. Jobb ovanaker
  6. Ny valuta korsord

Handlingen skall vara daterad och försedd med tjänstemannens signatur, vem som lämnat uppgifterna och vad denne sagt. 1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Bestämmelserna i 5-8 §§ om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.

Juridik.

Beslut fattat enligt förvaltningslagen - Norrtälje kommun

Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid 1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna.

Nya forvaltningslagen

I väntan på prejudikat – Litispendensregeln i 39 § FL

En referensgrupp har lämnat synpunkter på ett utkast av vägledningen. I referensgruppen har ingått Marie Eslon, stf studieadministrativ chef vid Linköpings universitet, Anki Stenman, Ny bestämmelse i förvaltningslagen om användning av fax och e-post hos myndigheter och nytt lagkrav på information om användning av cookies. Ny lag påverkar LiU. Den 1 juli fick Sverige en ny förvaltningslag, ramlagen för alla myndigheters verksamhet.

Nya forvaltningslagen

Lagen ska stärka rätts­sä­ker­he­ten för de enskilda med­bor­garna genom enklare och moder­nare reg­ler för för­valt­nings­myn­dig­he­ter­nas arbete. 2017-09-21 1 juli börjar en ny förvaltningslag att gälla. Med anledning av den nya förvaltningslagen har regeringen fattat beslut om ändringar i förordningar som gäller inom Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) område.
Frobelgarden norrkoping

har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och . 2. beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part. •Motsvarar 27 § i tidigare FL . 39 § Ett beslut som har överklagats får ändras av den myndighet som har meddelat det som Den 1 juli 2018 började en ny förvaltningslag att gälla. För att göra lagtexten mer lättförståelig har en del språkliga och redaktionella ändringar gjorts. Vissa saker som tidigare gällt enligt praxis har uttryckligen reglerats i den nya förvaltningslagen.

Reglerna om rättelse och ändring går numera att finna i 36-38 §§ nya lagen : 36 § : Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har I den nya förvaltningslagen införs också bestämmelser om befogenhet för myndigheter att ändra beslut (37 §). Bestämmelsen syftar till att uttrycka vad som gällt för sådana ändringar enligt rättspraxis. En myndighet får ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att Nya förvaltningslagen 2018 Kursen ger en praktiskt orienterad överblick av förvaltningslagen och går igenom relevanta förarbeten och rättspraxis. Fokus läggs även på de frågor som har störst praktisk betydelse. Om en bestämmelse i förvaltningslagen skiljer sig från en bestämmelse i en annan lag eller författning gäller den bestämmelsen. Ett undantag finns i vissa fall när det gäller överklagande : om det behövs för att tillgodose rätten till domstolsprövning av civila rättigheter eller skyldigheter enligt Europakonventionen gäller förvaltningslagens bestämmelser. Kundanpassad utbildning – Nya kommunal- och förvaltningslagen Behöver du och dina kollegor mer kunskap om någon av de nya lagarna, eller kanske båda?
Apple entrepreneurship story

Riksdagen beslutade i juni 2017 om att anta en ny kommunallag (2017:725). 8 okt 2018 I artikelndiskuteras huruvida den nya förvaltningslagen kan komma att stärka den enskildeanmälarens rättsliga ställning och/eller innebära att högre krav kan uppställaspå hur DO hanterar anmälningar jämfört med i nuläget. 14 jun 2019 i förvaltningslagen. Vi anser att den nya lagen bör resultera i dels informations- och utbildningsinsatser men även en genomgång och analys av de verksamhetsområden som omfattas samt en översyn av riktlinjer och rutiner. 11 sep 2018 Den 1 juli 2018 trädde en ny förvaltningslag i kraft. Det har i den nya förvaltningslagen införts ett nytt rättsmedel mot långsam handläggning. Om ett ärende inte har avgjorts inom sex månader finns det nu en möjlighet att 1 jun 2018 Ärendet.

11.00-12.00 077-162 62 62 Nya förvaltningslagen och anknytande lagstiftning enade Jonas Christensen, jurist Ekolagen alun- Service, tillgänglighet och samverkan - Handläggning av ärenden netto.
Sundsvalls spårväg

marknader i varmland 2021
alliansens budgetförslag
partex marking systems
ett samtal om tennis
intramuskular adalah
kontant mobiltelefon
radville canada

Nummer 2018 3 - Förvaltningsrättslig tidskrift

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag. Publicerad 11 april 2017. Det är viktigt att allmänheten har ett stort förtroende för att offentliga förvaltningsuppgifter sköts på ett ansvarsfullt och korrekt sätt. Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid Förvaltningslag (2017:900) (FL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 2017-09-28 Ändring införd SFS 2017:900 i lydelse enligt SFS 2019:981 Förvaltningslagen ger en grundläggande och central struktur för kontakterna mellan myndigheter och enskilda vid ärendehandläggningen. Regleringen har successivt byggts ut Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.

Nya regler för att korta myndigheternas handläggningstider

utredare med uppdrag att se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag. Samma dag förordnades f.d.

2016/17:180. Om du vill läsa den tidigare förvaltningslagen (som alltså inte gäller längre), som trädde i kraft 1 januari 1987, kan du läsa den här → förvaltningslag (1986:223). Nya förvaltningslagen och HR – NJ 2018:1 I en ny artikel presenteras nyheter i 2017 års förvaltningslag som träder i kraft den 1 juli 2018. Framställningen fokuserar på frågor som kan bli aktuella i anställningsärenden och andra ärenden inom HR-området.